Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

PËRZGJEDHJA E NJË ASISTENT ANALIASTI TË TREGUT PRANË PIKËS SË KORRESPONDENCËS SË AGJENCISË ICE NË PRISHTINË

Data:

09/09/2019


PËRZGJEDHJA E NJË ASISTENT ANALIASTI TË TREGUT PRANË PIKËS SË KORRESPONDENCËS SË AGJENCISË ICE NË PRISHTINË

PËRZGJEDHJA E NJË ASISTENT ANALIASTI TË TREGUT PRANË PIKËS SË KORRESPONDENCËS SË AGJENCISË ICE NË PRISHTINË

Zyra ICE në Tiranë, nga e cila varet Pika e Korrespondencës për Kosovën, ka hapur një procedurë të përzgjedhjes për rekrutimin e një figure me detyra të marketingut dhe asistent analisti të tregut, me një periudhë prove prej 6 muajsh, për një afat të pacaktuar. Të gjitha informacionet në lidhje me këtë, përfshirë metodat dhe afatet e aplikimit, mund të merren në linkun: https://www.ice.it/it/mercati/kosovo/selezione-di-un-assistente-analista-di-mercato-presso-pdc-pristina-kosovo


292