Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Shërbime konsullore

 

Shërbime konsullore

Shërbimet konsullore ofrohen nga Ambasada Italiane në Prishtinë dhe i gjithë rrjeti konsullor Italian në përputhje me parimet e barazisë, paanësisë, efikasitetit dhe transparencës.

Të gjitha shërbimet e ofruara nga rrjeti konsullor italian dhe legjislacioni aktual përshkruhen në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar. Kliko këtu për shërbime për qytetarët italianë  dhe këtu për shërbime për qytetarët kosovarë ose të huaj. Në faqet në shtyllën majtas mund të gjeni informacione për mënyrat e hyrjes në Ambasadën e Italisë në Prishtinë (oraret e hyrjes së publikut, kërkesat për termine, etj.) dhe ofrimin e shërbimeve konsullore italiane në Kosovë.

Nëse një shtetas italian gjendet në situatë të vështirë gjatë qëndrimit në Kosovë, Ambasada e Italisë mund të sigurojë ndihmë brenda kompetencës së saj, ju lutemi shkruani në consolare.pristina@esteri.it. Për situata emergjente, numri i telefonit është ++383 48 185 163 gjatë ditëve të punës deri në orën 17:00, në të gjitha oraret dhe ditët e tjera: +39 06 36225. Numri është VETËM për raste urgjente, kërkesat e tjera nuk do të merren parasysh në mënyrë që linja të mbahet e lirë.

Informacion për përdoruesit për përpunimin e të dhënave personale për shërbimet konsullore (me përjashtim të procedurave të dhënies së vizave dhe shtetësisë)

Informacion për përdoruesit mbi përpunimin e të dhënave personale për lëndet e shtetësisë


53