Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Dichiarazioni_Valore

 

Dichiarazioni_Valore

Ashtu siç parashikohet nga praktikat ndërkombëtare në lidhje me njohjen e titujve të studimit, Universitetet italiane verifikojnë:

-          Statusin juridik të institucionit që ka lëshuar një titull të huaj;

-          Nëse titulli është origjinal;

-          Nëse i përket sistemit arsimor kombëtar të Shtetit që e ka lëshuar;

-          Të drejtat akademike dhe profesionale që titulli jep në vendin ku është lëshuar.

Për të kryer këto verifikime, duhen burime dhe mjete informuese të përshtatshme; ndër mjetet e disponueshme, institucionet italiane shpesh preferojnë të ashtëquajturën “Deklaratë vlefshmërie”, e cila lëshohet nga organet italiane të pranishme në shtetin ku është lëshuar dokumenti. Detyra për pregatitjen dhe hartimin e Deklaratës së vlefshmërisë bie në ngarkim të Përfaqësive Diplomatike-Konsullore jashtë shtetit dhe, sipas dispozitave ligjore më të fundit në këtë degë, një detyrë e tillë i takon ekskluzivisht Ambasadave dhe Konsullatave.

 

Deklarata e Vlefshmërisë është një dokument zyrtar, i hartuar në gjuhën italiane, që përshkruan, në mënyrë sintetike, të dhëna të nevojshme mbi një titull studimi, të lëshuar karshi një personi nga një institucion i sistemit arsimor të ndryshëm nga ai italian.

Bëhet fjalë për një dokument me natyrë informative, i cili në vetvete nuk përbën një njohje të titullit të studimit; zakonisht në deklaratën në fjalë shënohen informatat e mëposhtëme, të nevojshme për vlerësimin dhe njohjen e titullit nga ana e autoriteteve italiane kompetente:

-          Natyra juridike e institucionit që ka lëshuar titullin;

-          Kushtet për regjistrimin në drejtimin studimor të parashikuar nga titulli,

-          Kohëzgjatja ligjore e drejtimit studimor dhe angazhimi total i nxënësit ose studentit në orë mësimi dhe praktike,

-          Vlera ligjore në sistemin shtetëror që e ka lëshuar, për qëllime akademike ose profesionale.

 

Duke klikuar në linkun e mëposhtëm, Ju do të keni mundësinë që të njiheni më nga afër me procedurat e lëshimit të Deklaratës së Vlefshmërisë për titujt e studimit të lëshuar nga institucionet shkollore dhe akademike, shtetërore dhe private, të akredituara në Republikën e Kosovës.

 

Informativa sulle dichiarazioni di valore - Udhëzime mbi Deklaratat e Vlefshmërisë.pdf


70