Kjo faqe web përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Me vazhdimin e navigation pranon përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Equipollenza titoli

 

Equipollenza titoli

 

NJOHJA E TITUJVE TË STUDIMIT

Titujt e huaj të studimit nuk njihen automatikisht në Itali. Shtetasit jo italianë që interesohen për njohjen e titullit ("equipollenza") të tyre (të marrë në një instituzion të njohur zyrtarisht) me titujt e studimit italianë mund të paraqesin kërkesë me anë të Zyrës për studentët të Konsullatës. Ndërsa studentët italiane duhet t'i drejtohen direkt Drejtorise arsimore italiane, por gjithmonë pasi kanë marrë "Deklaratën e Vlefshmërisë" nga Konsullata.
Titujt shkollorë të marrë jashtë shtetit, pasi kanë marrë barazvlefshmerinë me titujt italianë që i korrespondojnë (dëftesë lirimi, dëftesë pjekurie apo Diplome), kanë vlerë ligjore në Itali; kjo do të thotë që, për shembull, personi që ka dhe nënshtetësinë italiane ka të drejtë të marrë pjesë në konkurset e zhvilluar nga Administrata Publike italiane.

Për të paraqitur dokumentat e nevojshme për njohjen e titullit mund të prenotoni këtu, ose mund të merrni në telefon call center 0900 404 3000/4000

Dokumentat që duhet të sillen nëe Konsullatë për të marrë Deklaratën e Vlefshmerisë dhe më pas njohjen e titullit janë:

  • diploma apo Vërtetimi origjinal ose kopje bashkë me Programin e detajuar të studimeve, të gjitha të apostiluara nga Ministria e Punëve të Jashtme shqiptare dhe të përkthyera nga Instituti Italian i Kulturës në Tiranë ose nga përkthyesit të betuar të Ministrisë së Drejtoësisë shqiptare;
  • formularin e kërkesës të plotësur në çdo pjesë me shkronja kapitale;
  • dy fotografi për dokumenta
  • formularin për njehsimin e fotografisë, të plotësuar;
  • dy fotokopje të pasaportës.

Përkthimi i programit të detajuar duhet të hidhet edhe në CD/DVD.


60