Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

VIZAT HYRËSE, SHËRBIM VETËM PËR RASTET URGJENTE /VISTI D’INGRESSO, SERVIZIO SOLO PER I CASI DI URGENZA / ENTRY VISA, SERVICE ONLY FOR URGENT CASES

 

********** SHQIP **********

NJOFTIM!

Pas shfaqjes së Koronavirusit në Kosovë, duke filluar nga 16/03/2020 Ambasada e Italisë në Prishtinë ka marrë masat e mëposhtme në lidhje me lëshimin e vizave hyrëse:

– sistemi i termineve Prenotaonline pezullohet përkohësisht;

– duke filluar nga 16/03/2020, aplikimet për vizë hyrëse do të mund të bëhen vetëm ne rastet urgjente dhe që lidhen me llojet e mëposhtme: trajtim urgjent mjekësor, bashkim familjar (të afërm deri në shkallën e parë të qytetarëve kosovarë që banojnë në Itali me kufizime parashikuar nga ligji), rihyrje, familjarë të huaj të shtetasve italianë/BE që ushtrojnë të drejtën e bashkimit familjar siç përcaktohet nga neni 2 i Dekretit Ligjor 30/20072 (të afërm deri në shkallën e parë me kufizimet e parashikuara me ligj);

– terminet tashmë të caktuara, duke filluar nga 16/03/2020 janë të konfirmuara me emrin e pranishëm në datën e sotme, mirëpo do të pranohen vetëm aplikimet për llojet e vizave hyrëse të lartpërmendura. Nëse termini është bërë për tjetër lloj vize, ky termin do të konsiderohet i anuluar;

– terminet e reja mund të kërkohen në adresën e-mail visti.pristina@esteri.it, vetëm për llojet e vizave të hyrëse të përmendura më lart.

Njëherit, theksojmë vështirësitë logjistike dhe rreziqet shëndetësore që lidhen me udhëtimet në Itali dhe Evropë, të lidhura me infeksionin Koronavirus dhe masat e marra nga qeveritë individuale për ta kontrolluar atë.

 

********** ITALIANO **********

AVVISO!

A seguito del manifestarsi in Kosovo del Coronavirus, a partire dal 16/03/20 l’Ambasciata d’Italia a Pristina ha adottato le seguenti misure in materia di rilascio dei visti di ingresso:

– il sistema di prenotazione Prenotaonline è temporaneamente sospeso;

– a partire dal 16/03/20, saranno presentabili richieste di visto d’ingresso solo per casi di emergenza e afferenti alle seguenti tipologie: cure mediche urgenti, ricongiungimento familiare (parenti fino al primo grado di cittadini kosovari residenti in Italia con le limitazioni previste dalla Legge), reingresso, familiari stranieri di cittadini italiani/UE che esercitano il diritto all’unità familiare come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30/20072 (parenti fino al primo grado con le limitazioni previste dalla Legge);

– gli appuntamenti già fissati a partire dal 16/03/20 sono confermati con il nominativo presente in data odierna, ma verranno accettate unicamente le richieste di visto per le tipologie di visto d’ingresso sopra. Se l’appuntamento è stato preso per domande per altre tipologie di visto, tale appuntamento è da considerarsi annullato;

– nuovi appuntamenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail visti.pristina@esteri.it, unicamente per le tipologie di visto d’ingresso sopra indicate.

Si evidenziano le difficoltà logistiche ed i rischi sanitari connessi ai viaggi in Italia ed Europa connessi con l’infezione da Coronavirus e le misure adottate dai singoli Governi per contenerla.

 

********** ENGLISH **********

NOTICE!

Following the confirmation of Coronavirus cases in Kosovo, starting from 16.03.20 the Embassy of Italy in Pristina will adopt the following measures regarding the issue of entry visas:

– the Prenotaonline booking system is temporarily suspended;

– starting from 16.03.20, visa applications will only be accepted for cases of emergencies and concerning the following categories: urgent medical treatment, family reunification (relatives up to the first degree of Kosovar citizens resident in Italy, with the limitations provided by Law), re-entry, foreign family members of Italian / EU citizens exercising the right to family unity as identified by art. 2 of Legislative Decree 30/20072 (relatives up to the first degree, with the limitations provided for by Law);

– the appointments already set from 16/03/20 are confirmed with the name present today, but only the visa applications for the types of entry visa above will be accepted. If the appointment has been made for applications for other types of visa, this appointment is to be considered cancelled;

– new appointments can be requested at the e-mail address visti.pristina@esteri.it, only for the categories of entry visa indicated above.

Please take into consideration the logistical difficulties and health risks associated with travels in Italy and Europe with regards to the Coronavirus infection, and the measures taken by individual governments to contain it.