Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Statement by the Heads of Mission of the EU and of Member States in Kosovo on recent developments

The Heads of Mission of the EU and of Member States in Kosovo take note of the resignation of the President of Kosovo, Hashim Thaçi. We appreciate the cooperation with the Specialist Chambers shown in recent days by President Hashim Thaçi and former PDK leader Kadri Veseli as well as Mr Rexhep Selimi and former Speaker of the Assembly Jakup Krasniqi. Moreover, we appreciate the addresses to the public yesterday by Mr Thaci and Mr Veseli, calling for respect of the judicial process.

This reflects Kosovo’s responsibility and determination to respect the rule of law and hold individuals who may have engaged in unlawful acts to account. It should be recalled that under the law, the indicted individuals are innocent until proven guilty and their legal rights should be respected. Kosovo needs to remain committed to the process.

For the EU and its Member States, the respect of Rule of Law, democracy and Human Rights is the most crucial priority. For this reason we have strongly supported the establishment of the Specialist Chambers, an integral part of Kosovo’s Rule of Law system, and will continue to do so until the Chambers’ mission, which Kosovo has also committed to, is fulfilled. This is essential for the consolidation of Kosovo’s European perspective.

 

Deklaratë nga Udhëheqësit e Misioneve të BE-së dhe të Shteteve Anëtare të BE-së në Kosovë

Udhëheqësit e Misioneve në Kosovë të BE-së dhe të Shteteve Anëtare e marrin parasysh dorëheqjen e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Ne e vlerësojmë bashkëpunimin e treguar në ditët e fundit nga Presidenti Hashim Thaçi dhe ish udhëheqësi i PDK-së Kadri Veseli, si dhe nga z. Rexhep Selimi dhe ish Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, me Dhomat e Specializuara. Për më tepër, ne i vlerësojmë fjalimet drejtuar publikut të mbajtura dje nga z. Thaçi dhe z. Veseli, të cilët bënë thirrje për respektimin e procesit gjyqësor.

Kjo pasqyron përgjegjësinë dhe vendosmërinë e Kosovës për respektim të sundimit të ligjit dhe për kërkim llogarie nga individët që mund të kenë kryer veprime të paligjshme. Nuk duhet harruar se sipas ligjit, individët nën aktakuzë janë të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre, dhe se duhet të respektohen të drejtat e tyre ligjore. Kosova duhet të mbetet e përkushtuar ndaj këtij procesi.

Prioriteti më vendimtar për BE-në dhe Shtetet e saj Anëtare është respektimi i sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Për këtë arsye, ne kemi mbështetur fuqimisht krijimin e Dhomave të Specializuara, si pjesë integrale e sistemit të Kosovës për sundimin e ligjit dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë derisa të përmbushet misioni i Dhomave, ndaj të cilave edhe Kosova është e përkushtuar. Kjo është esenciale për konsolidimin e perspektivës evropiane të Kosovës.

 

Izjava čelnika misija EU i zemalja članica EU na Kosovu

Čelnici misija EU i zemalja članica na Kosovu primaju k znanju ostavku predsednika Kosova, Hašima Tačija. Cenimo saradnju sa Specijalizovanim većima koju su poslednjih dana pokazali predsednik Hašim Tači i bivši lider PDK-a Kadri Veselji, kao i g. Redžep Seljimi i bivši predsednik Skupštine Jakup Krasnići. Štaviše, cenimo jučerašnje obraćanje g. Tačija i g. Veseljija javnosti, u kom su pozvali na poštovanje sudskog procesa.

Ovo odražava odgovornost i rešenost Kosova da poštuje vladavinu prava, a pojedince koji su se možda upustili u nezakonite radnje pozove na odgovornost. Treba se prisetiti da su, prema zakonu, optužena lica nevina dok se ne dokaže da su kriva, a njihova zakonska prava treba poštovati. Kosovo mora da ostane posvećeno datom procesu.

Za EU i njene zemlje članice, poštovanje vladavine prava, demokratije i ljudskih prava najvažniji je prioritet. Iz tog razloga čvrsto smo podržali uspostavljanje Specijalizovanih veća, kao sastavnog dela kosovskog sistema vladavine prava i nastavićemo da to činimo dok zadatak ovih Veća, kome se i Kosovo posvetilo, ne bude ispunjen. Ovo je presudno za konsolidaciju evropske perspektive Kosova.