Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

“Italy Meets Digital Kosovo”: il 24 e 25 giugno l’evento online per rilanciare la cooperazione sull’innovazione

Për shqip, shko më poshtë

For English scroll down

 

“Italy Meets Digital Kosovo”: il 24 e 25 giugno l’evento online per rilanciare la cooperazione sull’innovazione

Il 24 e 25 giugno 2021, si svolgerà̀ in modalità ibrida in presenza ed online l’evento “Italy Meets Digital Kosovo”, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Pristina insieme al Ministero del Commercio, dell’Imprenditoria e dell’Industria della Repubblica del Kosovo, nell’ambito di Enterprise Europe Network, in collaborazione con Unioncamere Veneto, Area Science Park di Trieste, Kosovo Association of Information and Communication Technology (STIKK), Innovation Centre Kosovo (ICK) e Prishtina Rea.

Rivolta a imprese affermate, start-up, piccole e medie imprese, università e centri di ricerca in Italia e Kosovo, l’iniziativa ha l’ambizione di incentivare la cooperazione tra i due Paesi nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT) ed in generale quello dell’innovazione. Tramite sessioni plenarie, workshop informativi e incontri B2B, sarà possibile scoprire le numerose opportunità̀ offerte dall’innovativo settore ICT del Kosovo ed individuare potenzialità di collaborazioni future tra imprese italiane e kosovare. Parteciperanno all’evento la Ministra del Commercio, dell’Imprenditoria e dell’Industria della Repubblica del Kosovo Rozeta Hjadari, il Sottosegretario agli Affari Esteri Manlio di Stefano, il Presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza e il Direttore dell’Innovation Center Kosovo Uranik Begu.

Le registrazioni saranno aperte fino al 25 giugno. Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://b2bitalymeetsdigitalkosovo.b2match.io/.

 ——-

“Italy Meets Digital Kosovo”: më 24 e 25 qershor mbahet online për të rilansuar bashkëpunimin mbi inovacionin

Më 24 e 25 qershor 2021, do të zhvillohet në mënyrë hibride, në prani fizike dhe online ngjarja “Italy Meets Digital Kosovo”, organizuar nga Ambasada e Italisë në Prishtinë së bashku me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë së Republikës së Kosovës, në kuadër të Enterprise Europe Network, në bashkëpunim me Unioncamere Veneto, Area Science Park nga Trieste, Kosovo Association of Information and Communication Technology (STIKK), Innovation Centre Kosovo (ICK) dhee Prishtina Rea.

Nisma ka për qëllim kompanitë e njohura, start-up, ndërmarrjet e vogla e të mesme, universitetet dhe qendrat kërkimore në Itali dhe Kosovë, si dhe synon të inkurajojë bashkëpunimin mes dy vendeve në sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe në përgjithësi atë të inovacionit. Përmes sesioneve plenare, punëtorive informuese dhe takimeve B2B, do të jetë e mundur të zbulohen mundësitë e shumta të ofruara nga sektori inovativ i TIK-ut të Kosovës dhe të identifikohen potencialet e bashkëpunimeve të ardhshme mes kompanive italiane dhe kosovare. Në ngjarje do të marrin pjesë: Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Republikës së Kosovës Rozeta Hjadari, Nënsekretari i Punëve të Jashtme Manilo di Stefano, Presidenti i Unioncamere Veneto Mario Pozza dhe Drejtori Innovation Center Kosovo Uranik Begu.

Regjistrimet do të jenë të hapura deri më 25 qershor. Për më shumë informacion vizitoni faqen: https://b2bitalymeetsdigitalkosovo.b2match.io/.

 ———

“Italy Meets Digital Kosovo”: on 24 and 25 June the online event to relaunch cooperation on innovation

On 24 and 25 June 2021, the “Italy Meets Digital Kosovo” event, organized by the Italian Embassy in Pristina together with the Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade of the Republic of Kosovo, will take place in hybrid mode in presence and online, within the Enterprise Europe Network, in collaboration with Unioncamere Veneto, Area Science Park of Trieste, Kosovo Association of Information and Communication Technology (STIKK), Innovation Center Kosovo (ICK) and Prishtina Rea.

The initiative is addressed to well-known companies, startups, small and medium enterprises, universities and research centers in Italy and Kosovo, and aims to encourage cooperation between the two countries in the Information and Communication Technology (ICT) sector, and, in general, in the innovation sector. Through plenary sessions, informative workshops and B2B meetings, it will be possible to discover the numerous opportunities offered by the innovative ICT sector in Kosovo and identify potential for future collaborations between Italian and Kosovar companies. The event will be attended by the Minister of Industry, Entrepreneurship and Trade of the Republic of Kosovo, Rozeta Hjadari, the Undersecretary of Foreign Affairs, Manlio di Stefano, the President of Unioncamere Veneto, Mario Pozza, and the Director of the Kosovo Innovation Center, Uranik Begu.

Registrations will be open until 25 June. For further information, visit the website: https://b2bitalymeetsdigitalkosovo.b2match.io/.