Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Deklaratë e QUINT-it dhe BE-së në Kosovë për vendimin e 28 korrikut të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe Bashkimi Evropian në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre të thellë për vendimin e sotëm të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë që konfirmon pezullimin e licencës së biznesit të Klan Kosovës. 

Jemi veçanërisht të shqetësuar se heqja e licencës së biznesit të Klan Kosovës është një vendim joproporcional që do të ketë pasoja në pluralizmin mediatik në Kosovë.  Revokimi i licencës së çdo medie është një hap domëthënës që kërkon shqyrtim rigoroz. Liria e shprehjes dhe informimit janë tipare thelbësore të shoqërive demokratike. Presim një proces ligjor të drejtë dhe transparent  për zgjidhjen e situatës.

Izjava Kvinte i EU na Kosovu o odluci Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine od 28. jula u vezi sa dozvolom za rad TV Kljan Kosova

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država i Evropska unija na Kosovu izražavaju svoju duboku zabrinutost zbog današnje odluke Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine kojom se potvrđuje suspenzija dozvole za rad Kljanu Kosova.

Posebno smo zabrinuti što je oduzimanje dozvole za rad Kljanu Kosova nesrazmerna odluka koja će imati posledice na medijski pluralitet na Kosovu. Oduzimanje dozvole odnosno licence bilo kojoj medijskoj kući je značajan korak koji zahteva rigorozno razmatranje. Sloboda izražavanja i sloboda informisanja su osnovna obeležja demokratskih društava. Očekujemo pravičan i transparentan pravni postupak u rešavanju pomenute situacije.