Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nimsa të paqes dhe humanitare: grante për propozime nga ON dhe ente publike italiane, aplikimet deri më 31 tetor 2023

Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (Drejtoria e Përgjithshme për Evropën dhe Politikat e Tregtisë Ndërkombëtare – DGUE) cakton dhe jep grante për zbatimin e nismave sipas nenit 23 te të Dekretit Presidencial 18/67, për qëllime që lidhen me pjesëmarrjen italiane në nismat ndërkombëtare të paqes dhe atyre humanitare.

Kanë të drejtë të aplikojnë për grant:

 • subjektet publike italiane (ato të përfshira në listën ISTAT të administratave publike të përfshira në pasqyrën e konsoliduar ekonomike, të identifikuara sipas të nenit 1, paragrafi 3 i ligjit 196/2009 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme dhe në listën e subjekteve publike joekonomike siç është identifikuar për qëllimet e negocimit të CCNL);
 • shtetet e huaja;
 • organizatat ndërkombëtare qëllimi i të cilave është ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe zbatimi i nismvae humanitare dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut.

DGUE cakton grantet sipas synimeve të saj strategjikë dhe strukturore të miratuaar në Planin e performancës, duke marrë parasysh kriteret e mëposhtme për të zgjedhur nismat që do të financohen:

1) qëllimet e ndjekura në dhënien e grantit:

 • të kontribuojë në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe nismat humanitare;
 • të mbështesë organizmat ndërkombëtare, administratat publike italiane dhe të huaja dhe subjektet private italiane dhe të huaja aktive në tema prioritare me interes të DGUE në zonën e Ballkanit Perëndimor duke përfshirë, mbi të gjitha, stabilizimin e rajonit, forcimin e dialogut dypalësh dhe shumëpalësh, konsolidimin të institucioneve demokratike dhe të sundimit të ligjit, mbështetje për proceset e pajtimit kombëtar dhe rajonal, promovimin e mundësive për brezat e rinj. Fushat e tjera të ndërhyrjes do të jenë: parandalimi i terrorizmit dhe ekstremizmit, reforma e sektorit të drejtësisë dhe sistemeve zgjedhore, transparenca dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar;
 • të mbështesë autoritetet vendore aktive në promovimin e paqes dhe sigurisë në nivel ndërkombëtar, duke iu referuar veçanërisht nismave të binjakëzimit ndërmjet komunave që synojnë promovimin social, luftën kundër margjinalizimit dhe radikalizimit;
 • të forcojë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut;
 • të promovojë përhapjen dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare.

2) cilësia e subjekteve përfituesve dhe e nismave:

 • aftësia për të vepruar, besueshmëria strukturore, tekniko-organizative dhe ekonomiko-financiare;
 • përvoja në këtë sektor dhe rezultatet e arritura në nismat e mëparshme, ndoshta tashmë përfitues të kontributeve nga MPJBN;
 • përfshirja e drejtpërdrejtë e subjekteve nga vendi përfitues i nismës së paraqitur;
 • përdorimi i partneriteteve dhe konsorciumeve me organe të tjera.

Burimet e disponueshme për pjesëmarrjen italiane në nismat publike që synojnë stabilizimin e Ballkanit, në formën e bashkëfinancimit të 90% të buxhetit të propozuar, arrijnë në rreth 1.300.000 euro. Kërkesat për bashkëfinancim mund t’i dërgohen drejtpërdrejt Drejtorisë së Përgjithshme për Evropën dhe Politikat e Tregtisë Ndërkombëtare ose nëpërmjet Ambasadës, në përputhje me formalitetet e përmendura në nenin 4 të “Dekretit të Kritereve 2023”, deri më 31 tetor 2023.