Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Deklaratë e ambasadave të Quint-it për rregulloren e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK)

GE7NosOWYAEGvzP
Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara theksojnë se rregullorja e fundit e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) për operacionet me para të gatshme, e cila synon të reduktojë paratë e falsifikuara, të ruajë stabilitetin financiar, si dhe të rrisë transparencën e flukseve të parasë në Kosovë, megjithatë ngre shqetësime në lidhje me ndikimin në veçanti në komunitetet me shumicë serbe.
Ne jemi të shqetësuar për ndikimin e rregullores në veçanti në shkollat ​​dhe spitalet, për të cilat asnjë proces alternativ nuk duket i zbatueshëm për momentin. Rregullorja gjithashtu do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e përditshme të shumicës dërrmuese të serbëve të Kosovës që marrin pagesa/ndihma financiare nga Serbia.
Pas një shkëmbimi për këtë çështje me Kryeministrin të premten, Quint-i kërkon pezullimin e zbatimit të rregullores për të mundësuar një periudhë të mjaftueshme tranzicioni dhe për komunikim të qartë dhe efektiv publik. Çështja duhet të diskutohet më tej në kuadër të Dialogut të Lehtësuar nga BE-ja.
—-
Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država napominju da nedavna Uredba Centralne banke Kosova (CBK) o platnom prometu koja ima za cilj da smanji falsifikovan gotov novac, zaštiti finansijsku stabilnost, kao i da poveća transparentnost tokova gotovine na Kosovu ipak izaziva zabrinutost u pogledu uticaja posebno na zajednice sa srpskom većinom.
Zabrinuti smo zbog uticaja uredbe, posebno na škole i bolnice, za koje čini se da za sada ne postoji nijedan održiv alternativni proces. Uredba će takođe neposredno uticati na svakodnevni život većine kosovskih Srba koji primaju novac/finansijsku pomoć iz Srbije.
Nakon razgovara o ovom pitanju sa premijerom u petak, Kvinta poziva na odlaganje primene uredbe kako bi se omogućio dovoljno dug period tranzicije i jasna i efikasna javna komunikacija. O ovom pitanju trebalo bi da se dalje razgovara u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje EU.