Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Deklaratë e QUINT-it dhe e BE-së për votën për tërheqjen e kryetarëve të komunave të 21 prillit 2024

Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara dhe Zyra e BE-së në Kosovë pranojnë se, në përputhje me kërkesat e saj ligjore, Kosova do të mbajë votat për tërheqjen e kryetarëve më 21 prill në katër komunat në veri të Kosovës. Ky votë kërkohet si rezultat i përpjekjeve të suksesshme të inicuara nga qytetarët brenda kuadrit ligjor ekzistues dhe të vërtetuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Shprehim keqardhje për deklaratat e Listës Serbe dhe aktorëve të tjerë politikë serbë të Kosovës që bëjnë thirrje për tërheqje nga pjesëmarrja në këtë votim për tërheqjen e kryetarëve të komunave. Pjesëmarrja demokratike është thelbësore për të siguruar që institucionet e zgjedhura të jenë përfaqësuese të popullatave të cilave u shërbejnë. Votimi është një liri thelbësore e shoqërive demokratike.

Ne e pranojmë se zgjedhjet e 23 prillit 2023 nuk dhanë zgjidhje politike afatgjatë për këto komuna dhe se qeverisja përfaqësuese në veri do të rikthehet kur të mbahen zgjedhjet për kryetarë komunash me pjesëmarrjen aktive të të gjitha komuniteteve. Mirëpo, bojkotimi i votimit të 21 prillit nuk do të sjellë këtë rezultat dhe as nuk do të sjellë ndonjë përfitim për qytetarët që jetojnë në veri. Prandaj, i bëjmë thirrje Listës Serbe dhe të gjithë të tjerëve që kanë bërë thirrje për tërheqje, të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre dhe t’i përdorin plotësisht mjetet demokratike në dispozicion për të avancuar demokracinë efektive dhe përfaqësuese.

I bëjmë thirrje Qeverisë së Kosovës që të jetë e përgjegjshme ndaj shqetësimeve të qytetarëve të saj dhe të veprojë me profesionalizëm gjatë gjithë këtij procesi. Ftojmë të gjitha palët e interesuara që të veprojnë në atë mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote në veri të Kosovës të kenë mundësi të marrin pjesë.

________________

Izjava Kvinte i EU o glasanju o opozivu predsednika opština 21. aprila 2024

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarija EU na Kosovu potvrđuju da će Kosovo u skladu sa svojim zakonskim zahtevima, 21. aprila održati glasanje o opozivu predsednika opština u četiri opštine na severu Kosova. Ovo glasanje je neophodno kao ishod inicijative koje su građani uspešno sproveli u okviru postojećeg zakonskog okvira, a koju je Centralna izborna komisija prihvatila.

Žalimo zbog izjava Srpske liste i drugih političkih aktera kosovskih Srba koji pozivaju na povlačenje iz učešća u ovom glasanju o opozivu predsednika opština. Demokratsko učešće je ključno da bi se osiguralo da izabrane institucije predstavljaju stanovništvo kojem služe. U demokratskim društvima, glasanje je sloboda od ključne važnosti.

Svesni smo da izbori 23. aprila 2023. godine nisu pružili dugoročno političko rešenje za ove opštine i da će predstavnička uprava na severu biti obnovljena kada se održe izbori za predsednike opština uz aktivno učešće svih zajednica. Međutim, bojkot glasanja 21. aprila neće doneti ovaj ishod, niti će doneti bilo kakvu korist građanima koji žive na severu. Stoga pozivamo Srpsku listu i sve ostale koji su pozvali na povlačenje da preispitaju svoje stavove i da u potpunosti iskoriste raspoloživa demokratska sredstva za unapređenje efektivne i reprezentativne demokratije.

Pozivamo Vladu Kosova da odgovori na zabrinutosti svojih građana i da postupa profesionalno tokom ovog procesa. Pozivamo sve zainteresovane strane da postupaju na način da svi građani koji imaju pravo glasa na severu Kosova imaju priliku da učestvuju.