Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Bashkëpunimi kulturor dhe akademik: kontribute për misione studimore dhe kërkimore në 2024

young woman flipping through book at bookstall
(Getty Image)

Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI), përmes Drejtorisë së Përgjithshme për Diplomacinë Publike dhe Kulturore (DGDP) dhe Njësisë së saj për koordinimin e Instituteve italiane të kulturës, mbështet dhe nxit kryerjen e misioneve jashtë vendit dhe në Itali, nga ana e studiuesve, pedagogëve, ekspertëve, personaliteteve dhe operatorëve kulturorë italianë dhe të huaj, përfshirë edhe ata nga Kosova. Objektivi kryesor i financimit është të favorizojë zhvillimin e partneriteteve strategjike, projekteve kulturore dhe shkencore ndërmjet institucioneve të huaja dhe atyre italiane në periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Kontributet mund të mbulojnë:

1) financimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe qëndrimit të studiuesve, pedagogëve, ekspertëve, personaliteteve të kulturës dhe operatorëve kulturorë italianë ose të huaj rezidentë në Itali për të paktën dy vjet të ftuar jashtë vendit nga Institucione universitare ose kulturore të huaja;

2) kontributet për shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit të studiuesve, pedagogëve, ekspertëve, personaliteteve të kulturës dhe operatorëve kulturorë të huaj ose italianë rezidentë jashtë vendit të ftuar nga institucionet universitare dhe kulturore italiane me qëllim të promovimit të bashkëpunimeve dhe programeve të përbashkëta kërkimore.

Kontributi ekonomik i MAECI për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të udhëtimit dhe qëndrimit jepet në formë me një shumë fikse për një periudhë maksimale prej 10 ditësh aktiviteti. Nuk parashikohet financim përtej ditës së dhjetë. Për qëllimet e llogaritjes, përfshihen vetëm ditët e zhvillimit efektiv të aktiviteteve kulturore dhe/ose kërkimore.

Pagesa e kontributit do të kryhet pas përfundimit të misionit pas paraqitjes së raportit përfundimtar të aktiviteteve, certifikatës së lëshuar nga institucioni pritës për qëndrimin dhe biletave të udhëtimit. Kontributi konsiston në një shumë fikse ditore për një maksimum prej 10 ditësh, nga të cilat 250 euro në ditë për qëndrime deri në 5 ditë plus 50 euro në ditë nga dita e gjashtë deri në ditën e dhjetë të qëndrimit jashtë vendit ose në Itali, për një vlerë maksimale prej 1,500 euro për mision.

Brenda kufirit shumës fikse të caktuar, misionet jashtë vendit të kryera nga kandidatët italianë mund të përfshijnë aktivitete në disa vende. Theksohet se ftesa jashtë vendit nuk mund të jetë e lidhur me dhënien e kontributit nga MAECI. Gjithashtu, theksohet se nuk pranohen rimbursime për udhëtime që nuk kryhen në klasën ekonomike.

PROCEDURAT PËR KËRKESËN DHE DHËNIEN

Të interesuarit, si italianë ashtu edhe kosovarë, mund t’i paraqesin kërkesat e tyre në Ambasadën italiane në Prishtinë (segreteria.pristina@esteri.it), me kopje në Njësinë për koordinimin e Instituteve italiane të kulturës (dgdp.unic.cap2619@esteri.it), duke bashkëngjitur këtë formular, të plotësuar në të gjitha pjesët, dhe duke dorëzuar dokumentet e bashkëngjitura të përmendura në të.

Vëmendje e veçantë i kushtohet faktit që do të pranohen vetëm kërkesa për kontribut nga kërkuesit që janë mbajtës të një ftese zyrtare nga një institucion universitar ose kulturor, preferuar në kuadrin e Marrëveshjeve dhe Programeve Ekzekutive të Bashkëpunimit Kulturor dypalësh në fuqi. Në rastin e kërkuesve italianë ose të huaj rezidentë në Itali, ftesa duhet të vijë nga një institucion universitar ose kulturor i huaj; në rastin e kërkuesve të huaj ose italianë rezidentë jashtë vendit, ftesa duhet të vijë nga një institucion universitar ose kulturor italian.

 

Kontributet në favor të përfituesve të huaj do të jepen nga Njësia për koordinimin e Instituteve italiane të kulturës përmes Ambasadës. Përfituesit italianë, përkundrazi, do të marrin kontributin drejtpërdrejt nga Njësia e përmendur. Përfituesit e kontributit duhet të dërgojnë në Njësinë dhe në Ambasadë një raport mbi aktivitetin e zhvilluar dhe të gjithë dokumentacionin e kërkuar mbështetës. Kërkesat shqyrtohen sipas rendit të marrjes, në përputhje me burimet e disponueshme në kapitullin 2619/7.

KRITERET PËR VLERËSIMIN E KËRKESAVE

Kërkesat do të vlerësohen duke pasur parasysh kriteret e mëposhtme:

  • curriculumi i kërkuesit;
  • ndikimet e mundshme afatmesme dhe afatgjata të misionit në zhvillimin e projekteve kulturore ose shkencore dhe partneritete ndërmjet institucioneve italiane dhe të huaja;
  • prestigji i institucioneve kulturore të përfshira;
  • parimi i rotacionit ndërmjet përfituesve të kontributeve.

AFATET

Duke marrë parasysh kohën e nevojshme për kryerjen e pagesave, kërkesat – të shoqëruara me dokumentacionin e nevojshëm duke përfshirë raportin përfundimtar të misionit të përfunduar – duhet të dorëzohen deri më 15 nëntor 2024. Theksohet gjithashtu se nuk do të jetë e mundur të parashikohet dhënia e kontributeve për misionet që do të zhvillohen pas kësaj date.